xseed/examu’s “nitro+ blasterz” (en) chara pv (x2) [arcade] 

saber:

ein: (More …)